Հանրահաշիվ պարապմունք 6

1. Ի՞նչ է տառային արտահայտությունը, բերեք տառային արտահայտությունների մի քանի օրինակ:

Հանրահաշվական արտահայտություններ կանվանենք նաև տառային արտահայտություններ, եթե այն պարունակում է տառ կամ տառեր։

a+4
a-b+17

c+b+a

a+11

2.  Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք նշված գործողությունները.

ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,

ax4+6
բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,

y-11+z
գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

10:a+15xb
դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:

(m+5)x n

3. Տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

ա) 473 > 455,
բ) 733 > 493,
գ) 944 > 358,
դ) 33 < 43,
ե) 328 > 236,
զ) 1233 > 1232:

4. Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3.

ա) 3 ⋅ a + 386=395
բ) 27 ։ a + 96 ։ a=41
գ) (17 – a) ⋅ 3=22
դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63

5. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե
a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b,=46
բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=40
գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=43
դ) 95 ։ b + 49 ։ a=25
ե) (a – 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4=0
զ) (a – 7) ⋅ (b – 5)=0

6. a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։

ax13-1=25

7.Գրելով թվային արտահայտության տեսքով կատարե՛ք գործողությունները՝
ա) 51 և 42 թվերի գումարի և տարբերության արտադրյալը

(51+42)x(51-42)=51+42=93×9=837
բ) 18 և 3 թվերի արտադրյալի և 14 թվի տարբերությունը

18×3-14=40
գ) երկու  ամբողջ երեք ութերորդի  և հինգ ամբողջ երեք յոթերորդի արտադրյալը:

2 3/8×5 3/7=10 9/35

8. Խնդիր(լրացուցիչ):
Տեղաշարժելով լուցկու մեկ հատիկ՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:

Подпись отсутствует

10+75=85

Հայոց լեզու 21.09.2023

 • Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Անօդ տարածության մեջ մարդն իր մարմինը չի զգում: (անօդ, անոթ)

Աղջիկը դասավորեց արհեստանոցի բոլոր անոթները ու դուրս եկավ: (անօդ, անոթ)

Տղայի աղմկոտ ու անհանգիստ վարքը վախեցնում էր ծնողներին: (վարկ, վարք)

Նրանք ամեն ինչ արեցին իրենց արտադրանքի վարկը բարձր պահելու համար: (վարկ, վարք)

25. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռում էր ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվռաց և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու գրգռել են նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը գռգռալով իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

26. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Իր անկյունում նստած՝ մռմռում էր ու ինչ-որ բան նկարում. ոչ մեկն ու ոչինչ չի հետաքրքրում: (մռմռալ, մրմռալ)

Սիրտը մրմռում էր, երբ հանկարծ նորից հիշում էր ցավից ու վիրավորանքից այլայլված այդ դեմքը: (մռմռալ, մրմռալ)

Իրենց ձյունափառ գագաթները երկինք են կարկառել ու սպասում են: (կարկառել, կռկռալ)

Բայց ինչո՞ւ եք անհամբեր կռկռում, սպասե՛ք, էլի՛: (կարկառել, կռկռալ)

Նա անապատում բարբառում էր, ասում ճշմարիտ ու մարգարեական բաներ, բայց ո՞վ էր լսողը: (բարբառել, բռբռալ)

Անմիտ ու անշնորհք բռբռում ես. ո՞վ կհասկանա, թե ի՛նչ ես ասում: (բարբառել, բռբռալ)

 • Փորձիր բացատրել, թե ինչո՛ւ տրված բառերը և-ով չեն գրվում:

ա) Եվա, Եվգինե, Եվրոպա, Եվրասիա, Եվդոկիա:

բ) եվրոպացի, համաեվրոպական, արևմտաեվրոպական, եվդոկիացի:

Քանի որ օտար լեզվից փոխառված բառեր են։

 •  Ուշադրությո՛ւն դարձրու տրված բառերի կազմությանն ու ուղղագրությանը և օրինաչափությունը բացատրի՛ր:

Ա. Ոսկեվառ, գինեվաճառ, գերեվարել, ոսկեվազ, հոգեվարք, կարեվեր (ծանր, կարի վերք ստացած, խոցված):

Այսպես՝ վ-ն նշված բառերի արմատների սկզբնատառն է :

Բ. Ոսկևորել, գոտևորել, ուղևոր, ուղևորվել, սերկևիլ, հևիհև:

Այս շարքի բառերը,սերկևիլ,հևիհև,բառերից բացի, ածանցավոր են, որոնց արմատներին միացել է ավոր վերջածանցը՝ի-ա հնչյունափոխության արդյունքում ունենալով և:

 • Կետերի փոխարինի՛ր եվ հնչյունակապակցությունն արտահայտող մեկ կամ երկու տառով:

Երթևեկել, Եվա, նաև, անձրևաբեր, առևտուր, ոսկեվարս, գերեվաճառ, դափնեվարդ, արևելաեվրոպական, սևագրել, եվրոպական, հևասպառ, ուղեվճար, ուղևորոր:

 •  Ա և Բ խմբերի բառերի գրությունը համեմատի՛ր: Ինչո՞ւ են Բ խմբի բառերը նով գրվում:

     Ա. Ամբիոն, ամբարտավան, ամբար, ամբողջ, զամբյուղ, ըմբիշ, ամպ,    ամփոփ, ամփոփում, համբերել, ճամպրուկ, ճամփա, փամփուշտ:

     Բ. Անբուժելի, անբարյացկամ, անպարտ, անպայման,անպատրաստ, անփոխարինելի, անփույթ:

Որովհետև Բ խմբի բառերը ան նախածանց ունեն

Դիտումներ և փորձեր

Ո՞րն է բնական գիտություն։

Ֆիզիկան։

Ո՞րն է ֆիզիկական մարմին։

Ինքնաթիռը։

Ո՞րն է նյութ։

Նավթը։

Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ։

Թռիչքը։

Ո՞րն է մեխանիկական երևույթ։

Ճոճանակի տատանվելը։

Ո՞րն է ջերմային երևույթ։

Կապարի հալվելը։

Ո՞րն է ձայնային երևույթ։

Տերևների սոսափյունը։

Ո՞րն է էլեկտրական երևույթ։

Էլեկտրասալիկի տաքանալը։

Ո՞րն է լուսային երևույթ։

Աստղերի առկայծումը։

Ի՞նչ չափիչ սարք են օգտագործում հեղուկի ծավալը որոշելու համար։

Չափագլան։

1.Ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

Ֆիզիկայում որոշ երևույթների ուսումնասիրման համար կատարվում են դիտումներ։

2.Ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։

Ֆիզիկայում բազմաթիվ երևույթների ուսումնասիրման համար կատարվում են հատուկ փորձեր։

3․Ի՞նչ է վարկածը։

Ուսումնասիրվող երևույթը բացատրելու համար նախ արվում է որոշակի ենթադրություն կամ, ինչպես ընդունված է ասել, առաջադրվում է վարկած։

4․Ի՞նչ է օրենքը։

Ընդհանրացնելով բնության երևույթների մասին դիտումների և փորձերի միջոցով ստացած տվյալները՝ գիտնականները հայտանաբերում են օրենքներ։

5․Ի՞նչ է ֆիզիկակաան տեսությունը։

Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն։

Ֆիզիկական մարմիններ։ Ֆիզիկական երևույթներ

Հարց առաջին

Ֆիզիկական մարմին-ինքնաթիռ, տիեզերանավ, ինքնահոս գրիչ, ավտոմեքենա։

Նյութ-պղինձ, ճենապակի, ջուր։

Հարց երկրորդ

Նույն նյութից պատրաստված մարմիններ-արծաթյա-ապարանջան, ականջօղ, մատանի, թևնոց, արձանիկ։

Տարբեր նյութերից-չափաքանոն-մատանի-արծաթյա, ոսկյա։

ապակուց-բաժակ

ռետինից-գնդակ

փայտից-մատիտ, աթոռ

պողպատից-մատանի

պլաստմասայից-աման

Հայոց լեզու 21.09.2023

 1.  Տրված բառերի գրությանն ու արտասանությանն ուշադրությո՛ւն դարձրու և պարզի՛ր, թե ո՛րն է դրանց ընդհանրությունը:

Դզզալ, գոռոց, տոննա, չորրորդ, մրրիկ, Աննա, իննսուն, ուղղաթիռ:

Բոլոր բառերի մեջ մեկ տառը լսվում և գրվում է երկու հատ։

 1.  Տրված բառերը գործածելով՝ պատմությո՛ւն հորինիր:

Բերրի, բնօրրան, անդորր, տարրական, երրորդ, չորրորդ:

Պապը ունի շատ բերրի այգի, և նա այնտեղ ցանում է մրգատու ծառեր, և բանջարեղեններ։ Նա ապրում է մեր մայր բնօրան Հայաստանում։ Մի օր նրա անդորրը խանգառեց մի չորրորդ դասարանցի տղա։ Տղան ասաց-Պապի արագ արի, քո այգում մի մեծ մուկ եմ գտել, միայն տեսնես թե ինչ մեծ է։ Պապը արագ վեր թռնելով վազեց այգի, բայց ոչ մի մուկ չգտավ, իսկ հետո պտտվեց և տեսավ, որ տղան նույնպես չկա։ Տղան նորից կատակեց պապի հետ։

—Այ անշնորհք, ինքան կարելի է արդեն երրորդ անգամն է։ Տարրական շնորհք էլ չունես։

 1. Կրկնակ բաղաձայն (րր, ղղ, և այլն) ունեցող տասը- տասներկու բառ գրի՛ր:

Բերրի, երրրորդ, չորրորդ, անդորր, մրրիկ, բնօրրան, տարրական, ուղղաթիռ, տոննա, իննսուն։

 1.  Ստուգի՛ր՝  տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրբուր-փրփուր, երբներանգ:

Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամբուր-շամփուր, ճամբա-ճամփա:

Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ:

 • Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր  բառերն են ճիշտ գրված,և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Թարգմանել, կարգ, մարգարիտ, պարգև, արգա-արքա, քրգջալ-քրքջալ, թարգմանություն, մարգարե:

Բ. Կարագ, թագավոր, ծագում, հոգի, ճրագ, օգնել, հաքնել-հագնել, սգավոր, նորոգել, մուգ, (կապույտ) ավաք-ավագ:

В мире животных

2. Прочитайте текст.

Акулы — это крупные морские рыбы, главное их оружие — острые зубы. Тело акул вытянутое. Насчитывается около 370 видов акул. Самая маленькая, карликовая акула, имеет в длину всего 15 сантиметров, а китовая акула достигает в длину 13 метров.

Акулы — самые загадочные существа в океане. Их возраст насчитывает десятки миллионов лет. Человек мало знает об этих уникальных созданиях, строя свои знания об акулах на основе фильмов наподобие «Челюсти», в которых страшные хищники нападают на человека.Вот несколько наиболее распространенных заблуждений по поводу акул.

Большинство людей черпает свои знания о подводном мире только с экрана телевизора. Главным охотником за человеком предстает эта кровожадная рыба, ставшая настоящим символом ужаса и страха.

Но так ли это на самом деле? Оказывается, не так уж и страшны эти хищники, как пытаются преподнести авторы фильмов и романов. Крупным белым акулам люди абсолютно невкусны, нападение — всего лишь ошибка, так как хищники путают человека с морскими львами или тюленями. К тому же такая акула живет на глубине, что значительно уменьшает вероятность встречи. Нападая на человека, акула вырывает кусок мяса, пробуя его. Обычно, поняв свою ошибку, хищник не продолжает атаку. Для человека же велик риск скончаться от потери крови.

Для сравнения — слоны за год убивают вдвое больше, а от укусов собак ежегодно гибнут тысячи людей.

Большинство акул не пережевывают добычу, а заглатывают целиком, главная их пища — вовсе не разная всячина, даже не люди, а кальмары, мелкая и средняя рыба. Про акул известно, что они довольно близоруки, на больших расстояниях мало полагаются на органы зрения.

Ныне 20% видов акул занесены в Международную Красную Книгу. Мясо некоторых видов — отличное кулинарное блюдо, а акульи хрящи используются для приготовления препаратов для успешной борьбы с раковыми заболеваниями. Малоизвестен тот факт, что акулы сами служат пищей другого сильного морского охотника — кашалота, который питается не менее чем двадцатью видами акул. При этом его добычей становятся как маленькие, так и гигантские, весом до полутоны акулы.

3.Ответьте на вопросы.

Что вы узнали об акулах?

Я узнала что в мире есть около 370 видов акул.
Сколько видов акул мы знаем?

Насчитывается около 370 видов акул.
Страшны ли акулы?

Да, страшны.
Какие интересные факты вы знаете?

Мясо некоторых видов акулы отличное кулинарное блюдо.

4. Напишите о животном которое вам нравится?

Кролики

Я люблю кроликов потомучто они красивые, пушистые, и я всегда хотела чтобы у меня был кролик. Я бы хотела черного и маленького кролика. Если у меня будет кролик я должна знать как общаться с ней. Общаются кролики в основном через жесты и запахи. Между тем кролики тоже способны выражать свои чувства – они умеют мурлыкать, ворчать и кричать, если чувствуют смертельную опастность или испытывают сильную боль. Важный момент взаимопонимания между вашим кроликом и вами – это язык тела.

5.Закончите предложения, используя слова, данные ниже.
1. В субботу Мария ходила банк, потому что она хотела обменять деньги.
2. В среду мы пойдём библиотека, потому что мы хотим взять новый учебник.

3. Вчера Андрей и Анна были

4. Сейчас я хочу пойти в почту.

5. В воскресенье мы ездили выставку

6. В субботу мои друзья пойдут спортклуб.

7. Наташа идет кинотеатр «Москва», потому что она хочет посмотреть новый фильм.
Слова: банк, библиотека, почта, выставка, спортклуб, кинотеатр «Москва».

6. Выберите один из вариантов.

1. Кто сьел из моей тарелки? (ел — съел) 2. Кто ел всё печенье? (ел — съел) 3. Кто лёг на мою постель и всю её смял? (ложился — лёг) 4. Кто это ложился на мою постель? Вставай сейчас же! (ложился — лёг) 5. Кто это сел на мое место? Вставай! (садился — сел) 6. Кто садился на мой стул и сломал его? (садился — сел) 7. Почему телевизор не работает? Кто включал телевизор? (включал — включил) 8. Иди смотреть новости: я включил телевизор! (включал — включил) 9. — Дверь заперта? — Всё в порядке, я закрыл дверь на ключ. (закрывал — закрыл) 10.— Почему дверь не заперта? — Не знаю, я закрывал её. (закрывал — закрыл) 11. — Ты без очков? — Да, я снимал очки. (снимал — снял) 12. — Ты весь день в очках? — Нет, снял, когда глаза устали. (снимал — снял).

7.Ответьте на вопросы.
1. Где много деревьев? В саду много деревьев (сад) 2. Где стоит шкаф? Шкаф стоит в углу (угол) 3. Где находится Гостиный двор? Гостиный двор находится в углу Невского и Садовой (угол Невского и Садовой) 4. Где вы были? Мы были в аэропорту. (аэропорт) 5. Где можно стоять и фотографировать? Можно стоять и фотографировать на мосте (мост) 6. Где конфета? Конфета ворту (рот) 7. Где можно собирать грибы? Грибы можно собирать в лесу (лес)

Грамматический материал

8. Ответьте на вопросы.

 1. Когда (в каком году) вы родились?

 1. Когда вы начали учиться в школе?

 1. Когда вы закончили школу?
 2. Когда вы узнали, что вы можете поехать учиться в Беларусь?
 3. Когда вы начали учиться в университете?
 4. Когда у вас будут экзамены?
 5. Когда у вас будут летние каникулы?

9.Используя слова, данные в скобках, составьте предложения по образцу.
Образец: Вчера мы были в клубе. – … (театр)
А мы были в театре.

 1. Вчера мы были на выставке. – А мы были на концерте (концерт)
 2. В субботу мы были на дискотеке. – А мы были в ресоране (ресторан)
 3. В воскресенье мы были на стадионе. – А мы были на бассейне (бассейн)
 4. Летом мы были в Индии. – А мы в Шри-Ланке (Шри-Ланка)

Երկրաչափություն պարապմունք 4

Հարցեր և առաջադրանքներ։
1. Ի՞նչ է հատվածի երկարությունը։

Հատվածի երկարություն կոչվում է այդ հատվածի ծայրակետերի հեռավորությունը։
2. Հատվածի երկարությունը կարո՞ղ է լինել բացասական թիվ։

Ոչ
3. GEOGEBRA ծրագրով գծիր АB  հատված։

4. GEOGEBRA ծրագրով գծիր CD հատված, ծայրակետերի գույնը փոխիր կարմիր։

5. GEOGEBRA ծրագրով գծիր  АB  հատված: Այդ հատվածի վրա  նշիր C կետն այսնպես, որ АC=6սմ, իսկ  CB=4սմ։ Գտիր АB հատվածի երկարությունը։

Տրված է՝

АC=6սմ

CB=4սմ

АB=?

AB=AC+BC=10սմ

Ab=10 սմ

6. GEOGEBRA ծրագրով գծիր  АB  հատված: Այդ հատվածի վրա  նշիր C կետն այսնպես, որ АB=16սմ, իսկ  AC=3սմ։ Գտիր CB հատվածի երկարությունը։

Տրված է՝

АB=16սմ

AC=3սմ

CB=AB-AC=13

CB=13 սմ

7. A, B, C կետերը նշված հերթականությամբ դասավորված են միևնույն ուղղի վրա: Հայտնի է, որ AB = 12 սմ, BC = 13,5 սմ: Գտեք AC հատվածի երկարությունը։

Տրված է՝

AB = 12 սմ

BC = 13,5 սմ

AC=AB+BC=25,5

8. A, B, C կետերը դասավորված են միևնույն ուղղի վրա: Հայտնի է, որ AB = 4սմ, BC = 13 սմ: Ինչպիսի՞ն կարող է լինել AC հատվածի երկարությունը:

Տրված՝

AB = 4սմ

BC = 13 սմ

AC=AB+BC=17սմ


9. A և B քաղաքների հեռավորությունը 55 կմ է, իսկ B և C քաղաքների հեռավորությունը՝ 40 կմ: Որոշել A և C քաղաքների հնարավոր հեռավորությունները:

Տրված ՝

AB=55 կմ

BC=40 կմ

AC=AB+BC=95
10.(դժվար) Կարո՞ղ են արդյոք A, B և C կետերը գտնվել միևնույն ուղղի վրա, եթե AC = 5 սմ, AB = 3 սմ, BC = 4 սմ: 

Ոչ։

Վիլյամ Սարոյան. «Ընկերների մեղքով»

Առաջադրանքներ:
1. Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է հեղինակը պատմվածքը վերնագրել այսպես։ Բանավոր շարադրել պատմվածքի բովանդակությունը։

Հեղինակը մեղադրում է նրա ընկերներին, որ իր մասին չեն գրել, և ես կարծում եմ, որ այդ պատճառով էլ հեղինակը պատմվածքը վերնագրել է <<Ընկերների մեղքով>>
2. Ի՞նչն էր տղային այդպես համարձակ դարձրել։

Կարծում եմ տղային այդպես համարձակ էր դարձրել իր խելացիությունը և ազատության կամքը։
3. Պատմվածքում կայի՞ն երեխաների իրավունքների ոտնահարման դեպքեր․ նշիր դրանք։

Այո կային։ Օրինակ՝ այն փաստը, որ երեխաները իրավունք չունեն ուսուցչին հարցեր տալ։
4. Քեզ ծանոթ ի՞նչ կերպարների հետ կհամեմատես միսիս Շենսթոունին և միստր Մոնսոնին․նշիր նմանություններն ու տարբերությունները։

Ես միսիս Շենսթոունին նմանեցնում եմ Հարրի Փոթթեր վիպակի հերոս Սևերուս Սնեյփին։ Նրանք երկուսն էլ կոպիտ են, և չեն սիրում երբ իրենց հարցեր են տալիս։

Тепло домашнего очага

1.Ответьте на вопросы.

О каком доме говорят, что это тёплый домашний очаг?

О том доме где тебя любят и понимают.
Любите ли вы рассказывать дома о своих делах, об учёбе?

Да. Очень.
Расскажите о ваших семейных традициях.

Что вы знаете о ваших дедушках, бабушках? Расскажите.
Мои дедушки один из Мартуни о дргой из Гавара о бабушки один из города Бюрегавана о другой тоже из Гавара.

2. Прочитайте текст.

Куда бежит повышение, если он сомневался, если чему-то обрадовался?
Куда спешат взрослые после работы? Домой, конечно, домой!
Дом – это не просто квартира с удобной кухней и коврами.
Дом – это то место, где тебя любят и понимают. И как хорошо, если в доме часто говорят волшебные слова «спасибо», «пожалуйста», «давай я тебе помогу».
Особенно тепло и уютно в доме, где все помнят и знают, что любят
дедушка и бабушка, мама и папа, где есть свои семейные праздники и традиции, где все уважают друг друга.

3. Напишите сочинение на тему: «Тепло домашнего очага».

Когда  я дома я чувствую теплота. Я спокойна когдо моя семья в месте со мной дома. Я люблю мой дом, моя комнота, и людям что живут моём доме.
Дом это то место от которого я никогда не устану и я всегда скучаю по дому

4. Прочитайте пословицы и поговорки и объясните их.

Не прячь свои неудачи от родителей. 
Это азначает, что всегда надо делится неудачами с семёй 
2. В хорошей семье хорошие дети показаны.
в семье дети берут пример с родителей,в хорошей семье дети вырастут порядочными,честными,будут повторять поведение родителей
 3.В дружной семье и в холодном тепле.
Огромную значимость дружбы в семье, что от этого многое зависит
 4. Вся семья вместе – так и душа на месте.
Родные люди всегда переживают друг за друга, стараются максимально быть в курсе всех событий из жизни родных людей.
 5. Где любовь и совет – там и горя нет. 
Где всех любят там нет воскрисение.
6. В моем доме и на стене.

5. Раскройте скобки

1.Откуда мы всё берем?«Посуда»:Суп наливаю из кастрюли (кастрюля). Суп ем из тарелки (тарелка).Мясо беру из сковородки (сковородка). Молоко пью из чашки (чашка).Чай наливаю из чайника (чайник). Косточки вынимаю из вишни (вишня).

2. Что из чего сделано?
Чашка фарфоровая. Она сделана из фарфора.
Стакан пластмассовый. Он сделан из пластмасса (пластмасса).
Тарелка бумажная. Она сделана из бумаги (бумага).
Рюмка стеклянная. Она сделана из стеко (стекло).
Каша рисовая. Она сделана из риса (рис).
Сыр делают из молоко (молоко).
Хлеб делают из мука (мука).
Компот варят из фруктов (фрукты).
Суп готовят из овощей (овощи).

3. Для чего это нужно?
Сахарница……нужна для сахара.
Кастрюля – нужна дла супа
Тарелка – нужна для еди
Чашка – нужна дла воды .

6. Составьте предложения

Отец, любить спорить, друзья, политика.

Отец любит спорить с друзями про про политику
Студент, разговаривать, кондуктор, автобус.

Кондуктор разговаривает с кондуктопом в автобусе.
Алина Сергеевна, работать, школа, дети, учитель.

Алина Сергеевна работает в школе учительом детей.
Сестра, мечтать познакомиться, певица Вера Брежнева.

Сестра мечтает познокомиться с певицой Вера Брежнева.
Он, сын, интересоваться, музыка.

Её сын интересобаеться музыкой.
Я, ездить, Новосибирск, мама, папа

Я еду Новосибирск с мамай и папай.